Anvisningar åt byggare

Talesättet "Väl planerat är till hälften gjort” håller streck också i fråga om byggande. Om du behöver hjälp för att föra ditt byggprojekt vidare, kontakta vårt företag. Vi ger gärna råd hur du kan bygga hållbart och högkvalitativt i betong.

Det lönar sig att utarbeta schemaläggningen av byggnadsskedena omsorgsfullt och efter arkitektbilderna starta från konstruktionsplaneringen så att alla ritningar redan är i stor utsträckning färdiga i anbudsskedet. Vi kan också erbjuda ett allt-i-ett paket inklusive elementplanerna. Senast i det skede, då man beställer byggnadstillbehören, måste ritningarna vara klara också vad gäller el- och VVS-planerna. När man bygger med betongelement är det speciellt viktigt att veta elementens konstruktion redan i produktionsplaneringsskedet. Dimensioneringen av eluttagen och rördragningarna samt alla öppningar och reserveringar måste vara noggrant planerade innan man börjar tillverka elementen, så att man kan undvikaatt hacka upp och diamantsåga elementen.

Monteringen av betongelementen kräver omsorgsfullt utförda grundarbeten och ett arbetslag som är kvalificerat för bilkran och elementmonteringar. Vid byggandet uppnår man med en helhetsorganisering av arbetsplatsen och schemaläggning på förhand såväl kostnadsbesparingar som att man kan följa tidtabellen.

När du planerar en leverans, beakta då att arbetsplatsen utan hinder kan nås med en lastbil med släp. I synnerhet på sluttningstomter måste man noga överväga det utrymme som behövs för monteringen och att såväl bilkranen som den bil som levererar elementen har fri åtkomst. Det tyngsta och största elementet anger storleken på den bilkran som behövs och ställer kraven på transporten.

Då man utarbetar elementplaner måste man beakta elementets tyng och höjd, för då man rör sig på en allmän väg kan måtten bli ett problem då man kör under broar och kraftlinjer. Höga eller överbreda laster kräver lov för specialtransport och ibland också trafikdirigering.

Alla de lov som krävs för byggandet måste ovillkorligen vara klara då man inleder byggprojektet.

När du planerar en villa av betongelement säkerställer du allra bäst tillgången genom att beställa elementen för nästa sommar redan under vintermånaderna, för det är svårt att inrymma individuella element i produktionen tillsammans med större projekt och med en brådskande tidtabell.

Elementplanering

Efter arkitektplaneringen måste elementplaneringen utföras i god tid, så att tillverkningen av betongelementen ska kunna schemaläggas enligt den önskade leveranstidpunkten. Konstruktionsplaneringen tar tid och alltför ofta orsakar skyndsamt gjorda planer problem i såväl anbudsberäkning och produktion som på byggarbetsplatsen.

Montering av betongelementen

Vid monteringen av elementen ska man anlita yrkesskickliga fackmän på området, som tryggt behärskar monteringen. Du får mer uppgifter från vårt företag.

SÖKNING

Sökord